ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS  és l'entitat i titular del lloc web www.ellap.cat (d'ara endavant el "Website"), amb domicili social Rambla la Girada 101,Cp 08720 Vilafranca del Penedes, Barcelona i amb NIF: B65026775

ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS ,li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d'aplicació, l'informa que:

 1. a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, seran tractades per aquesta d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARI S DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, el qual ha estat degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: gestió, estudi i resolució de consultes i enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l'empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

  c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s'han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l'accés no autoritzat o la manipulació d'aquests, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

  d) ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.

  e) ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS, no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits en l'apartat b) d'aquest document o, si s'escau, per aconseguir una utilitat pròpia .

  f) L'Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de Privacitat.

  g) L'usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a (a completar) carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d'acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

  h) L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per això premeu el botó "ENVIAR" que es troba després del formulari de recollida de dades. i) L'entitat autoritza a l’ús de la imatge personal dels seus participants a l'empresa ESPORT I LLEURE ALT PENEDÈS amb la finalitat de d'obtenir fotografies i vídeos per a possibles publicacions.